SI CALLDETENES. CALLDETENES

ENS COMUNIQUEM…

Etapa educativa: 2n curs d’Educació Secundària
Docents implicats: Neus Larred
Assessorament: EASD Vic – Marià Dinarès, Carmen Garcia i Toni Garcia
Alumnes que hi participen: 59 alumnes

El projecte parteix de la idea d’establir comunicació amb éssers d’un altre planeta. Després d’analitzar diferents llenguatges del nostre entorn quotidià, hem imaginat i definint uns ETS amb els quals ens hem comunicat, els hem volgut trametre qui som els humans i qui som els catalans.

Hem treballat la comunicació, els codis que articulen llenguatges i els missatges amb els quals s’estableixen relacions. L’objectiu és adonar-se de la necessitat de compartir un codi, comú a un col·lectiu amb la finalitat de transmetre un missatge.
Ens hem fixat en els codis de circulació, llenguatges de signes, artistes cineastes i dissenyadors que han creat els seus propis codis de manera més lliure i personal (com Lex Drewinski, Isidro Ferrer o Joan Brossa)

Per tal de comunicar-nos amb els extraterrestres, hem començat llegint la descripció que ens fa Manuel de Pedrolo a «Mecanoscrit del segon origen». Seguidament ens hem posat a treballar en grup confeccionant, el seu propi extraterrestre. L’hem dibuixat i hem definit com es comunica, com s’alimenta, com es relaciona amb els seus, com es belluga…

En la segona part del projecte vam analitzar les plaques Pioner la qual cosa ens va ajudar a pensar com comunicar-nos amb els nostres extraterrestres. L’objectiu era establir relacions pacífiques i comunicar-los qui érem. Així que vam realitzar les nostres plaques, i vam fer unes xapes per identificar-nos el dia de la presentació.


XARXES DE COMUNICACIÓ

Etapa educativa: 4t curs d’Educació Secundària
Docents implicats: Neus Larred
Assessorament: EASD Vic – Marià Dinarès, Carmen Garcia i Toni Garcia
Alumnes que hi participen: 19 alumnes

Després d’analitzar diferents exemples on les imatges creen connexions i relacions fins a formar “xarxes de comunicació”, hem definit un projecte amb la tècnica de Stop Motion. Les seves pròpies ombres han servit per explicar petites històries amb finalitats expressives diferents.
Vam començar a observar i analitzar diferents artistes que treballaven amb imatges on el moviment sempre hi és molt present: Gilbert Garcin (fotògraf), Robin Rhode(performer), William Kentridge (artista), Blu Blu (grafits), Duane Michals (fotògraf).

Iniciem el nostre projecte treballant amb seqüències d’imatges construïdes amb les nostres ombres. Per grups expliquem petites històries amb la tècnica de stop motion. Igual que els de 2n, per finalitzar el projecte, ens hem fet unes xapes per identificar-nos el dia de la presentació.

SI CALLDETENES. CALLDETENES

WE COMMUNICATE …

Educational stage: 2nd and 4th years of Secondary Education
Teachers involved: Neus Larred
Advice: EASD Vic – Marià Dinarès, Carmen Garcia and Toni Garcia
Pupils involved: 59 pupils

2nd year of secondary education
The project is based on the idea of communicating with beings from another planet. After analysing different languages ​​in our everyday environment, we imagined and created some ETs with which to communicate, to tell about us as humans, and us as Catalans.

We worked upon communication, the codes through which languages fit together, and the messages with which to establish relationships. The aim is to understand the need to share a code, common to a collective, in order to send a message.
We looked at traffic codes, sign languages, artists, filmmakers and designers who have created their own more personal and freer codes (such as Lex Drewinski, Isidro Ferrer or Joan Brossa)

To communicate with the aliens, we began to read the description by Manuel de Pedrolo in his teenager’s novel, “Mecanoscrit del segon origen” Then we split up into groups to create our own aliens. We drew and we defined how it communicates, feeds, how it relates to its own species, how It moves, etc.

In the second part of the project we analysed the Pioneer plaques which helped us think about how we might communicate with our aliens. The aim was to establish peaceful relationships and to communicate who we were. So we made ​​our plates, and some badges to identify ourselves on the day of the presentation.


COMUNICATION NETWORKS

Educational stage: 4th year of Secondary Education
Teachers involved: Neus Larred
Advice: EASD Vic – Marià Dinarès, Carmen Garcia and Toni Garcia
Pupils involved: 19 pupils

4th year of Secondary Education
After analysing several examples where images create connections and relationships to form “communication networks”, we came up with a project using the stop motion technique. We used our own shadows to tell short stories with different expressive ends.
We began by observing and analysing different artists in whose images movement always forms a presence: Gilbert Garcin (photographer), Robin Rhode (Performer), William Kentridge (artist) Blu Blu (graffiti), Duane Michals (Photographer).

We started out our project by working with sequences of images constructed from our shadows. In groups, we told stories using the technique of stop motion. Just like the 2nd year pupils, to finish off the project, we made ​​some badges to identify ourselves on the day of the presentation.

SI CALLDETENES. CALLDETENES

NOS COMUNICAMOS…

Etapa educativa: 2º i 4º curso Educación Secundaria
Docentes implicados: Neus Larred
Asesoramiento: EASD Vic – Marià Dinarès, Carmen Garcia y Toni Garcia
Alumnos que participan:: 59 alumnos

2 ºcurso Educación Secundaria
El proyecto parte de la idea de establecer comunicación con seres de otro planeta. Después de analizar diferentes lenguajes de nuestro entorno cotidiano, hemos imaginado y definido unos ETS con los que nos hemos comunicado, hemos querido transmitirles quiénes somos los humanos y quiénes somos los catalanes.

Hemos trabajado la comunicación, los códigos que articulan lenguajes y los mensajes con los que establecen relaciones. El objetivo es darse cuenta de la necesidad de compartir un código, común a un colectivo con el fin de transmitir un mensaje.
Nos hemos fijado en los códigos de circulación, lenguajes de signos, artistas cineastas y diseñadores que han creado sus propios códigos de manera más libre y personal (como Lex Drewinski, Isidro Ferrer o Joan Brossa)

Para comunicarnos con los extraterrestres hemos empezado leyendo la descripción que nos hace Manuel de Pedrolo en “Mecanoscrito del segundo origen”. Seguidamente nos hemos puesto a trabajar en grupo confeccionando nuestro propio extraterrestre. Lo hemos dibujado y hemos definido cómo se comunica, cómo se alimenta, cómo se relaciona con los suyos, cómo se mueve…

En la segunda parte del proyecto se analizaron las placas Pioner lo que nos ayudóa pensar cómo comunicarnos con nuestros extraterrestres. El objetivo era establecer relaciones pacíficas y comunicarles cómo estábamos. Asíque realizamos nuestras placas e hicimos unas chapas para identificarnos el día de la presentación.


REDES DE COMUNICACIÓN

Etapa educativa: 4t curs d’Educació Secundària
Docentes implicados: Neus Larred
Asesoramiento: EASD Vic – Marià Dinarès, Carmen Garcia y Toni Garcia
Alumnos que participan: 19 alumnos

4 ºcurso de Educación Secundaria
Después de analizar diferentes ejemplos donde las imágenes crean conexiones y relaciones hasta formar “redes de comunicación”, hemos definido un proyecto con la técnica de Stop Motion. Sus propias sombras han servido para explicar pequeñas historias con finalidades expresivas diferentes.
Empezamos a observar y analizar diferentes a artistas que trabajaban con imágenes donde el movimiento siempre está muy presente: Gilbert Garcin (fotógrafo), Robin Rhode (performer), William Kentridge (artista), Blu Blu (graffitis), Duane Michals (fotógrafo).

Iniciamos nuestro proyecto trabajando con secuencias de imágenes construidas con nuestras sombras. Por grupos contamos pequeñas historias con la técnica de Stop Motion. Al igual que los de 2º, para finalizar el proyecto, nos hemos hecho unas chapas para identificarnos el día de la presentación.

art i escola