INSTITUT TONA. TONA

LA XARXA VERMELLA

Etapa educativa: 4t curs d’Educació Secundària
Docents implicats: Núria Gussinyer i Alícia Gómez
Assessorament: FPOFD_David Casals i Marta Postico
Alumnes que hi participen: Coordinació entre 8 alumnes de 4t. Amb la participació de tot el centre (280 alumnes).

Tenint en compte que xarxa és un concepte molt ampli que uneix elements, que n’engloba varis que tenen algun punt en comú, i que es connecten entre ells, vam decidir unir de manera simbòlica, tot el centre amb una cinta de color vermell.

El projecte ha estat organitzat pels alumnes de 4t d’ESO de l’optativa de visual i plàstica però hi han participat tots els alumnes del centre, fent dibuixos que representen les diferents matèries per tal de visualitzar l’activitat o els elements propis de l’institut. En total es van realitzat 800 dibuixos que recorren l’interior del centre, i s’uneixen entre ells mitjançant la cinta vermella.
Els alumnes de batxillerat han participat en la realització del vídeo. A mode de LIP DUB, s’ha enregistrat una seqüència en al que tots els alumnes i professors porten alguna peça de roba vermella. Les imatges del vídeo recorren les parets del centre, i es mostra com la xarxa configurada per la cinta vermella uneix tant matèries, com edifici, com persones. Al pati del centre hem acabat fent una xarxa simbòlica de color vermell, que escenifica la connexió de tots els elements que configuren el centre educatiu.

INSTITUT TONA. TONA

LA RED ROJA

Etapa educativa: 4º curso de Educación Secundaria
Docentes implicados: Núria Gussinyer y Alícia Gómez
Asesoramiento: FPOFD_David Casals y Marta Postico
Alumnos que participan: Coordinación entre 8 alumnos de 4º con la participación de todo el centre (280 alumnos).

Teniendo en cuenta que red es un concepto muy amplio que une elementos, que engloba varios que tienen algún punto en común, y que se conectan entre ellos, decidimos unir de manera simbólica todo el centro con una cinta de color rojo.

El proyecto ha sido organizado por los alumnos de 4ºde ESO de la optativa de visual y plástica pero han participado todos los alumnos del centro, haciendo dibujos que representan las diferentes materias para visualizar la actividad o los elementos propios del instituto. En total se realizaron 800 dibujos que recorren el interior del centro y se unen entre símediante la cinta roja.
Los alumnos de bachillerato han participado en la realización del vídeo. A modo de LIP DUB se ha registrado una secuencia en la que todos los alumnos y profesores llevan alguna prenda roja. Las imágenes del vídeo recorren las paredes del centro, y se muestra como la red configurada por la cinta roja une tanto materias como edificio y personas. En el patio del centro hemos acabado haciendo una red simbólica de color rojo que escenifica la conexión de todos los elementos que configuran el centro educativo.

INSTITUT TONA. TONA

THE RED NED

Educational stage: Secondary Education
Teachers involved: Núria Gussinyer and Alícia Gómez
Advice: FPOFD_David Casals and Marta Postico
Pupils involved: The entire school (280 pupils)

Given that network is a very broad concept which brings elements together, which encompasses various elements which share a common ground, and which connect with each other, we decided to join the entire school together, symbolically, with red tape.

The project was organised by the pupils of 4th ESO’s from the visual arts class, but all the pupils participated, making drawings which represented different subjects to visualise the activities in the secondary school. In total there were 800 drawings which ran throughout the inside of the school, joined together by red tape.
Pupils in the Baccalaureate course participated in the making of a video. In the style of lip dub, they recorded a sequence in which all pupils and teachers wore a red item. Video images covered the walls of the centre, showing how the network formed by red tape joins the subjects, the building, and the people together too. In the school playground, we ended up with a symbolic red network, which brought into focus the connection of all the elements which make up the school.

art i escola