INSTITUT MIQUEL MARTÍ i POL. RODA DE TER

VINCLES SILENCIOSOS

Etapa educativa: 2n curs d’Educació Secundària
Docents implicats: Maria Rosa Terradellas i Laura Vilar
Assessorament: EASD Vic – Neus Martí
Alumnes que hi participen: 70 alumnes

Tots nosaltres tenim un vincle que ens uneix, pot ser familiar, amorós, digital, amistós, real, imaginat… compartim aficions, preocupacions, obligacions, experiències, emocions, reptes, interessos, objectius… som companys, còmplices, coneguts, col·laboradors, parents, col·legues, rivals… sigui quin sigui, tenim un lligam entre nosaltres, un vincle silenciós, un llaç que ens uneix, ja sigui fort o fluix, bo o dolent, bonic o lleig, alegre o trist… tots estem lligats en aquesta xarxa de relacions. Cada una d’aquestes relacions ens condiciona i ens uneix entre nosaltres, som amics de… que és parent amb… que no suporta a… tots estem dins aquest petit-gran “mocador” que és el món.

A través de l’autoretrat dels alumnes inspirat en els retrats d’Humberto Rivas i l’enquadrament de la imatge, han treballat la tècnica del puntillisme per a reflectir la seva postura i mirada en un petit requadre. Aquest va lligat amb els retrats dels seus companys tot formant una xarxa de mirades.
Amb aquest projecte hem treballat la fotografia i la llum, també la tècnica del puntillisme i les possibilitats de transmetre volum amb ombres utilitzant el llapis de color.

INSTITUT MIQUEL MARTÍ i POL. RODA DE TER

SILENT LINKS

Educational stage: 2nd year of Secondary Education
Teachers involved: Maria Rosa Terradellas and Laura Vilar
Advice: EASD Vic – Neus Martí
Pupils involved: 70 pupils

We all have a bond that brings us together, perhaps of family, love, digital, friendship, real, imaginary … we share interests, concerns, obligations, experiences, emotions, challenges, interests, goals … we are partners, accomplices, acquaintances, colleagues, relatives, professional colleagues, rivals … no matter what, there is a bond between us, a silent bond, a bond that unites us, whether strong or weak, good or bad, beautiful or ugly, happy or sad … we are all linked into this network of relationships. Each of these relationships affects us and unites us, we are a friend of … is related to … can’t put up with… we are all together in this small place called the world.

Through self-portraits, inspired by Humberto Rivas’s portraits and framing, using the technique of pointillism, pupils worked to reflect their postures and gazes within a small frame. These were linked to classmates’ portraits, altogether forming a network of gazes.
In this project we worked with light and photography, as well as using the technique of pointillism, and exploring the possibilities of transmitting volume and shadows using coloured pencils.

INSTITUT MIQUEL MARTÍ i POL. RODA DE TER

VÍNCULOS SILENCIOSOS

Etapa educativa: 2º curso de Educación Secundaria
Docentes implicados: Maria Rosa Terradellas y Laura Vilar
Asesoramiento: EASD Vic – Neus Martí
Alumnos que participan: 70 alumnos

Todos nosotros tenemos un vínculo que nos une , puede ser familiar, amoroso, digital , amistoso, real, imaginado… compartimos aficiones, preocupaciones, obligaciones, experiencias, emociones, retos, intereses, objetivos … somos compañeros, cómplices , conocidos, colaboradores, parientes, colegas, rivales … sea cual sea, tenemos un vínculo entre nosotros, un vínculo silencioso, un lazo que nos une, ya sea fuerte o débil, bueno o malo, bonito o feo, alegre o triste … todos estamos ligados en esta red de relaciones. Cada una de estas relaciones nos condiciona y nos une entre nosotros, somos amigos de … que es pariente con … que no soporta a … todos estamos dentro de este pequeño-gran ” pañuelo ” que es el mundo.

A través del autorretrato de los alumnos inspirado en los retratos de Humberto Rivas y el encuadre de la imagen, han trabajado la técnica del puntillismo para reflejar su postura y mirada en un pequeño recuadro. Este va unido a los retratos de sus compañeros formando una red de miradas.
Con este proyecto hemos trabajado la fotografía y la luz, también la técnica del puntillismo y las posibilidades de transmitir volumen con sombras utilizando el lápiz de color.

art i escola