INSTITUT JAUME CALLÍS. VIC

ENXARXART

Etapa educativa: 4t curs d’Educació Secundària. Educació visual i plàstica i Educació musical
Docents implicats: Imma Vall i Elisa Planagumà
Assessorament: Uvic – Miquel Pérez
Alumnes que hi participen: 24 alumnes

Partim de la idea que actualment l’educació, i especialment les àrees vinculades a l’educació artística, surten molt perjudicades després del tractament que reben per part de les institucions.

Els alumnes han treballat diferents valors que creiem que ha de tenir una educació creativa i enriquidora. Posteriorment han establert una relació entre aquests valors i han realitzat un vídeo on reivindiquen aquesta qualitat que desitgem. El projecte i de fet la pel·lícula finalitza amb l’execució d’un grafit dins el marc de l’institut amb els alumnes realitzant una coreografia.
La idea de la xarxa la veiem reflectida en diferents aspectes. D’una banda establim una xarxa de complicitat entre els alumnes que fan un debat previ a l’elaboració del treball per tal de concretar quins valors creuen que cal defensar. A més establim una xarxa entre diferents tècniques i recursos que utilitzem per fer el treball. I també actuen coordinats per realitzar la coreografia en xarxa que ocupa la part final del vídeo.

INSTITUT JAUME CALLÍS. VIC

ENXARXART

Educational stage: 4th year of secondary education. Visual arts and music classes
Teachers involved: Imma Vall and Elisa Planagumà
Advice: Uvic – Miquel Pérez
Pupils involved: 24 pupils

We began with the idea that education today has ended up severely damaged after the treatment it has received from institutions, especially in areas related to art education.

The pupils have worked with different values, which ​​we believe a creative and enriching education must have. Later they established a relationship between these values, ​​and made ​​a video to emphasise this quality which we prefer. The project, and in fact the film, ends with a work of graffiti within the secondary school, and with the pupils performing a dance.
We see the idea of the network reflected in different aspects. On the one hand, we established a network of complicity between pupils, who staged a debate prior to developing the work in order to make a concrete decision regarding which values ​​must be defended. In addition, we established a meshing of various techniques and resources to complete the work, acting in coordination to accomplish the group choreography at the end of the video.

INSTITUT JAUME CALLÍS. VIC

 ENREDARTE

Etapa educativa: 4º curso de Educación Secundaria. Educación visual y plástica y Educación musical
Docentes implicados: Imma Vall y Elisa Planagumà
Asesoramiento: Uvic – Miquel Pérez
Alumnos que participan: 24 alumnos

Partimos de la idea de que actualmente la educación, y especialmente las áreas vinculadas a la educación artística, resultan muy perjudicadas después del tratamiento que reciben por parte de las instituciones.

Los alumnos han trabajado diferentes valores que creemos que debe tener una educación creativa y enriquecedora. Posteriormente han establecido una relación entre estos valores y han realizado un vídeo donde reivindican esa calidad que deseamos. El proyecto y de hecho la película finaliza con la ejecución de un graffiti en el marco del instituto con los alumnos realizando una coreografía.
Vemos reflejada la idea de la red en diferentes aspectos. Por una parte establecemos una red de complicidad entre los alumnos que hacen un debate previo a la elaboración del trabajo para concretar quévalores creen que hay que defender. Además establecemos una red entre diferentes técnicas y recursos que utilizamos para hacer el trabajo. Y también actúan coordinados para realizar la coreografía en red que ocupa la parte final del vídeo.

art i escola