ESCOLA VINYET. SOLSONA

CAMINS

Etapa educativa: Educació Infantil
Docents implicats: Mª Dolors Argerich, Mª Rosa Perez, Olga Solà, Anna Pellicer, Anna Serra i Mercè Codina.
Assessorament: UVic_Marta Ricart
Alumnes que hi participen: 80 alumnes

Vam veure en aquest projecte una possibilitat més d’incorporar l’art a l’escola, així com també una oportunitat per reflexionar plegats i crear alguna cosa conjunta.
La nostra idea inicial ens connectava amb camins, cruïlles i connexions… Però abans d’introduir res, vam voler sentir que en pensaven els infants i cap on conduïa i es transformava el seu pensament: individual i col·lectiu.
Només va caldre posar el tema a l’aire i IMAGINAR, deixar sentir i la idea de xarxa de pescar s’anava transformant en una infinitat de possibilitats. No va caldre gaire dies, perquè els infants anessin fent les seves connexions, anessin transformant la seva idea i cada dia ens sorprenien amb noves aportacions.
Així podíem sentir:

– “La nostra classe és una xarxa d’amics, ens estimem molt: És una xarxa feta des del cor”
– “Tots els nens del grup dels petits fem una xarxa: parlem tots del mateix”
– “Podem fer una xarxa de fils i on es creuin els fils, ens hi posem nosaltres”
– “Cadascú hi pot posar una cosa que li agradi molt”

I així és com construïm la nostra xarxa, en el creuament dels fils hi és representat cada infant amb una boleta on a dins hi ha dibuixat o escrit una cosa molt significativa per a ell.

ESCOLA VINYET. SOLSONA

ROADS

Educational stage: Pre-school
Teachers involved: Mª Dolors Argerich, Mª Rosa Perez, Olga Solà, Anna Pellicer, Anna Serra and Mercè Codina.
Advice: UVic_Marta Ricart
Pupils involved: 80 pupils

We saw, in this project, another opportunity to incorporate art into the school, as well as an opportunity to reflect together and create something together.
Our first ideas were connected with roads, junctions and crossroads … But before introducing anything, we wanted to hear what the children thought, where these thoughts were leading, and how their ideas were transforming: as individuals, and as a group.
We only needed to air the theme and to imagine, leave them to gain a sense of the theme. and the idea of a fishing net transformed into endless possibilities. In a few days the children were making their connections, further transforming their ideas, every day surprising us with new contributions.

So they told us:
– “Our class is a network of friends, who we love a lot: It’s a network made ​​from the heart.”
-“All the children in the little kids’ group make up a network: we all talk the same.”
-“We could make a wireless network and where the wires cross over, we stand there.”
-“Everyone could put something they like very much.”

And this is how we built up our network: Where the threads crossed over, each child was represented by a small ball, inside which something of significance to them was drawn or written.

ESCOLA VINYET. SOLSONA

CAMINOS

Etapa educativa: Educación Infantil
Docentes implicados: Mª Dolors Argerich, Mª Rosa Perez, Olga Solà, Anna Pellicer, Anna Serra y Mercè Codina.
Asesoramiento: UVic_Marta Ricart
Alumnos que participan: 80 alumnos

Vimos en este proyecto una posibilidad más de incorporar el arte en la escuela, así como también una oportunidad para reflexionar juntos y crear algo conjuntamente.
Nuestra idea inicial nos conectaba con caminos, cruces y conexiones … Pero antes de introducir nada, quisimos oír qué pensaban los niños y hacia dónde conducía y se transformaba su pensamiento: individual y colectivo.
Sólo hubo que dejar el tema en el aire e IMAGINAR, dejar sentir y la idea de red de pescar se iba transformando en una infinidad de posibilidades. No se necesitaron muchos días para que los niños fueran haciendo sus conexiones, fueran transformando su idea y cada día nos sorprendían con nuevas aportaciones.

Así podíamos oír:
– “Nuestra clase es una red de amigos, nos queremos mucho: es una red hecha desde el corazón”
– “Todos los niños del grupo de los pequeños hacemos una red: hablamos todos de lo mismo”
– “Podemos hacer una red de hilos y donde se crucen los hilos, nos ponemos nosotros”
– “Cada uno puede poner algo que le guste mucho”

Y así es como construimos nuestra red, en el cruce de los hilos está representado cada niño con una bolita donde hay dibujado o escrito algo muy significativo para él .

art i escola