ESCOLA VIC CENTRE. VIC

TOTS JUNTS FEM XARXA

Etapa educativa: Educació Infantil i Primària
Docents implicats: Almudena i Montse
Assessorament: EASD Vic_Marià Dinarès
Alumnes que hi participen: Tota l’escola
Amb la col·laboració de: Equip directiu i claustre docent

Entenent per xarxa el conjunt d´individus que formen la comunitat educativa, el nostre objectiu principal ha estat conscienciar als alumnes del fet que formen part d’una comunitat, i què tots junts la construïm dia a dia amb aportacions individuals, imprescindibles, per arribar a una tasca comuna i cooperativa. Ens hem fixat amb el nostre entorn i hem descobert que els animals també construeixen xarxes, de la mateixa manera que l´home en societat.
La nostra idea ha estat què tota l´escola comparteixi una tasca comuna, que ens permeti desenvolupar la cooperació i la intel·ligència col·lectiva. Ens ha permès organitzar-nos coordinadament per fer treball en xarxa ja que, es valora tant l’individu com el fet de ser membre d’un grup, d’una societat. En el nostre cas, a l’escola, tots junts fem xarxa!
La cooperació i la implicació ajuda als nens a construir-se com a persones, a assemblar-se amb els altres i alhora a diferenciar-se’n; a aportar el seu granet de sorra en la seva integració en un grup o una comunitat.

Fases del projecte:
– Debat. Entorn el tema de la xarxa s´ha obert un diàleg per veure quins eren els coneixements previs dels alumnes. Cada classe ha fet la seva pluja d´idees i s´han acceptat tot tipus de plantejaments i hipòtesis.
– Recull d´informació. A través d´internet, fotografies i llibres hem pogut verificar hipòtesis, buscar, elaborar, classificar i sintetitzar la informació per respondre als interrogants plantejats.
– Grups de treball. Per grups hem sortit al pati per fer un mural cooperatiu. Cada classe ha pintat unes lletres i tots junts les hem penjat en el mural. A continuació hem classificat fotografies, en funció de la xarxa a la què pertanyen: xarxa feta per l´home, xarxa social, xarxa animal.
– Comunicació. Hem fet un mosaic col·lectiu a través de diferents tipus de tapís al pati.

Cloenda: Com a activitat de cloenda hem fet una teranyina gegant on tots els nens han pogut vivenciar i experimentar com és de difícil fer una xarxa, si no hi col·laborem tots junts. Per això, ens hem felicitat i a una sola veu hem cridat: tots junts fem xarxa!!!

 

ESCOLA VIC CENTRE. VIC

WE ALL NETWORK TOGETHER

Educational stage: Pre-school and Primary
Teachers involved: Almudena and Montse
Advice: EASD Vic_Marià Dinarès
Pupils involved: The entire school
With the collaboration: Management team and teaching team

Taking “network” to mean all the individuals who make up the school community, our principal goal has been to make pupils aware of being part of a community, and that, together and daily, we construct our community through individual contributions, essential in achieving a common and cooperative task. We looked at our surroundings, and discovered that animals also build networks, just like man in society.
Our idea was that the entire school shared a common task, which allows us to develop cooperation and collective intelligence. This allowed us to organise ourselves in coordination to work as a network, valuing individuals as highly as the fact that they belong to a group, a society. In our case, at school, we network together!
Cooperation and involvement helps children build themselves up as people, to be like others well as to be different among them; to make their small contribution to integrating within a group or community.

Phases of the project:
– Discussion. Around the subject of the network, a dialogue was opened to see what pupils knew about the subject. Each class had brainstorming sessions, and all kinds of approaches and assumptions were accepted.
– Compilation of information. By means of the Internet, photographs and books, we could test out hypotheses, search, process, classify and summarise information to answer questions raised.
– Working Groups. In groups, a collaborative mural was painted in the playground. Each class painted letters together for hanging on the mural. Then we sorted photographs, depending on which network they belonged to: man-made network, social network, animal network .
– Communication. We made ​​a collective patchwork using different kinds of tapestries in the playground.

Conclusion: As a final activity, we made ​​a giant spider’s web, where children could learn first-hand how difficult it is to make a network, without collaborating all together. So we congratulated ourselves and we shouted out loud: We all network together!

ESCOLA VIC CENTRE. VIC

TODOS JUNTOS HACEMOS RED

Etapa educativa: Educación Infantil y Primaria
Docentes implicados: Almudena y Montse
Asesoramiento: EASD Vic_Marià Dinarès
Alumnos participan: Toda la escuela
Con la colaboración de: Equipo directivo y claustro docente

Entendiendo por red el conjunto de individuos que forman la comunidad educativa, nuestro objetivo principal ha sido concienciar a los alumnos de que forman parte de una comunidad, y que todos juntos la construimos día a día con aportaciones individuales, imprescindibles, para llegar a una tarea común y cooperativa. Nos hemos fijado con nuestro entorno y hemos descubierto que los animales también construyen redes, de la misma manera que el hombre en sociedad.
Nuestra idea ha sido que toda la escuela comparta una tarea común, que nos permita desarrollar la cooperación y la inteligencia colectiva. Nos ha permitido organizarnos coordinadamente para hacer trabajo en red ya que se valora tanto el individuo como el hecho de ser miembro de un grupo, de una sociedad. En nuestro caso, en la escuela , todos juntos hacemos red!
La cooperación y la implicación ayuda a los niños a construirse como personas, a asemejarse con los demás y al mismo tiempo a diferenciarse; a aportar su granito de arena en su integración en un grupo o una comunidad.

Fases del proyecto:
– Debate: en torno al tema de la red se ha abierto un diálogo para ver cuáles eran los conocimientos previos de los alumnos. Cada clase ha hecho su lluvia de ideas y se han aceptado todo tipo de planteamientos e hipótesis .
– Recopilación de información: a través de internet, fotografías y libros hemos podido verificar hipótesis, buscar, elaborar, clasificar y sintetizar la información para responder a los interrogantes planteados.
– Grupos de trabajo: por grupos hemos salido al patio para hacer un mural cooperativo. Cada clase ha pintado unas letras y todos juntos las hemos colgado en el mural. A continuación hemos clasificado fotografías, en función de la red a la que pertenecen: red hecha por el hombre, red social, red animal.
– Comunicación: hemos hecho un mosaico colectivo a través de diferentes tipos de tapices en el patio .

Conclusión: como actividad de clausura hemos hecho una telaraña gigante donde todos los niños han podido vivir y experimentar lo difícil de hacer una red si no colaboramos todos juntos. Por ello, nos hemos felicitado y a una sola voz hemos gritado: ¡todos juntos hacemos red!

art i escola