ESCOLA EL GURRI. TARADELL

L’UNIVERS DEL PETIT PRÍNCEP

Etapa educativa: Educació Infantil i Educació Primària
Docents implicats: Mª del Rocío Gutiérrez Herrerías, Montse Jorba Sánchez, Noèlia Sarret Gómez i Estefanía Sáez Sellés.
Assessorament: UVic – Anna Prat. Pakdart – Paquita Clot i Teresa Font.
Alumnes que hi participen: 30
Amb la col·laboració de: Famílies de l’escola han col·laborat dirigint la pintura dels tubs del pati.

A partir d’un projecte que es feia de biblioteca sobre El Petit Príncep, aquest s’ha extrapolat fora de la biblioteca i ha estat el fil conductor de tot el treball. S’han implicat els alumnes de tots els cicles, mestres i famílies. Degut a la diversitat d’edats, la tasca s’ha treballat des de 2 vessants diferents, d’una banda E. Infantil i de l’altra E. Primària. El plantejament era el d’imaginar un planeta del que en poguessin fer el projecte cadascú i seguidament portar-lo a la pràctica amb qualsevol recurs o tècnica.

Educació Infantil
La motivació va estar presentar, en pla sorpresa, una maleta juntament amb un telescopi i imaginar què ens volia transmetre tot allò. Aleshores, amb tot el que va anar sortint, es va dirigir la tasca cap a imaginar-nos un planeta, similar als que havien sortit en el llibre del Petit Príncep, que fos a gust de tots. Poc a poc es va anar pensant tot el que podríem veure, escoltar, tastar, tocar i olorar al nostre planeta. Per tant el treball ha estat fet a partir dels sentits i de les sensacions. S’han treballat diferents tècniques de pintura i modelatge. Per cloure s’ha plasmat en un tub del pati tot allò que hi hauria en el nostre Planeta dels Sentits.

Educació Primària
S’ha fet un treball creatiu de planetes imaginats. Havien de pensar allò que els agradava a cadascun i imaginar com podria ser el seu planeta. Els podien assessorar les famílies i a més a més els podien ajudar i dirigir la feina. A l’escola s’han modelat els diferents planetes amb la tècnica del paper maixé i benes de guix i s’han fet aplicacions d’altres materials. Alguns alumnes han rebut la col·laboració de la família ja que el tipus de material que han utilitzat calia un tractament diferent. El seus planetes també s’han plasmat als tubs del pati de l’escola. La veritat és que hi ha hagut una diversitat de planetes considerable.

ESCOLA EL GURRI. TARADELL

THE WORLD OF LITTLE PRINCE

Educational stage: Pre-school and Primary School
Teachers involved: Mª del Rocío Gutiérrez Herrerías, Montse Jorba Sánchez, Noèlia Sarret Gómez and Estefanía Sáez Sellés
Advice: UVic – Anna Prat. Pakdart – Paquita Clot and Teresa Font.
Pupils involved: 30 pupils
With the collaboration of: Families from the school, leading the painting of the playground elements.

A library project based on The Little Prince was extended outside the library, and was the theme of this work. Pupils from all years were involved, as well as teachers and families. Due to the variety of ages, the project was pitched at both Pre-school and Primary education levels. The proposal was to imagine a planet each could make for the project, and then to make it using various techniques or resources.

Pre-School
The initial impulse was a case with a telescope inside, which was presented as a surprise to the children, who were asked to think about what this meant to them. So, from all the ideas which emerged, they were put to the task of imagining a planet, similar to those in the book The Little Prince, which everyone would enjoy. Little by little we thought about what we could see, hear, taste, touch and smell on our planet, working upon senses and sensations. Different techniques of painting and modelling were used. At the conclusion of the project, one of the playground elements was decorated with everything we would find on our Planet of the Senses.

Primary education
The project was a creative work about imaginary planets. Children each expressed their likes, and imagined what their planet would be like. They were allowed to consult their families, who could also assist and direct the work. At school the different planets were modelled using papier mache and plaster bandages, as well as applications of other materials. Some pupils received the support of the family as the type of material used required adult supervision. Their planets also decorated some elements in the school playground. There really was a considerable variety of planets.

ESCOLA EL GURRI. TARADELL

EL UNIVERSO DEL PEQUEÑO PRÍNCIPE

Etapa educativa: Educación Infantil y Educación Primaria
Docents implicados: Mª del Rocío Gutiérrez Herrerías, Montse Jorba Sánchez, Noèlia Sarret Gómez y Estefanía Sáez Sellés.
Asesoramiento: UVic – Anna Prat. Pakdart – Paquita Clot y Teresa Font.
Alumnos que participan: 30 alumnos
Con la colaboración de: Familias de la escuela que han colaborado dirigiendo la pintura de los tubos del patio

A partir de un proyecto que se hacía de biblioteca sobre El Principito este se ha extrapolado fuera de la biblioteca y ha sido el hilo conductor de todo el trabajo . Se han implicado los alumnos de todos los ciclos, maestros y familias. Debido a la diversidad de edades, la tarea se ha trabajado desde 2 vertientes diferentes, por un lado Educación Infantil y por la otra Educación Primaria. El planteamiento era el de imaginar un planeta del que pudiesen hacer cada uno un proyecto y seguidamente llevarlo a la práctica con cualquier recurso o técnica.

Educación Infantil
La motivación fue presentar, por sorpresa, una maleta junto con un telescopio e imaginar qué nos quería transmitir todo aquello. Entonces, con todo lo que fue saliendo se dirigióla labor hacia imaginar un planeta similar a los que habían salido en el libro del Principito, que estuviera a gusto de todos. Poco a poco se fue pensando todo lo que podríamos ver, escuchar, probar, tocar y oler en nuestro planeta. Por lo tanto el trabajo ha sido realizado a partir de los sentidos y de las sensaciones. Se han trabajado diferentes técnicas de pintura y modelado. Para concluir se ha plasmado en un tubo del patio todo lo que habría en nuestro Planeta de los Sentidos.

Educación Primaria
Se ha hecho un trabajo creativo de planetas imaginados. Debían pensar lo que les gustaba a cada uno e imaginar cómo podría ser su planeta. Las familias podían asesorarlos y además les podían ayudar y dirigir el trabajo. En la escuela se han modelado los diferentes planetas con la técnica del papel machéy vendas de yeso y se han hecho aplicaciones de otros materiales . Algunos alumnos han recibido la colaboración de la familia ya que el tipo de material que han utilizado requería un tratamiento diferente. Sus planetas también se han plasmado en los tubos del patio de la escuela. La verdad es que ha habido una diversidad de planetas considerable.

art i escola