COL.LEGI SANT MIQUEL DELS SANTS. VIC

JAPONISME

Etapa educativa: 1r i 2n curs d’Educació Secundària. Matèries optatives d’educació visual i plàstica
Docents implicats: Mireia Puntí i Carné
Assessorament: Col·lègi d’Arquitectes – Manel Alcubierre
Alumnes que hi participen: 35 alumnes

L’educació visual i plàstica permet construir propostes didàctiques que ajudin a desenvolupar processos creatius en els quals s’activin moltes de les capacitats que tenen els alumnes i que no sempre troben manera de fer-se manifestes.
Amb el nom de Japonisme hem agrupat diferents propostes i diferents metodologies mobilitzant alhora recursos cognitius, emocionals i operatius al voltant d’una cultura llunyana, la japonesa, que va influir en l’art impressionista, simbolista i d’avantguarda. D’aquesta influència en som hereus i avui encara ens continua seduint. Ens serveixen de referent, especialment, les estampes japoneses de paisatges, on les grans masses de color, la despreocupació per la perspectiva, l’enquadrament asimètric i la capacitat de síntesi ens proporcionen moltes possibilitats plàstiques. També prenem model dels atributs essencials de l’arquitectura japonesa tradicional i de la delicadesa d’objectes d’ús quotidià.

L’aplicació de tècniques i suports diferents contribueix en gran mesura a la recerca de noves formes d’expressió i de comunicació. Ens hem servit del disseny digital en dues i tres dimensions i del retoc de les imatges creades pels mateixos alumnes. Hem pres apunts ràpids d’objectes i espais amb la intenció de capturar de forma immediata les sensacions que provoquen per imprimir-les damunt del paper i després, al taller, amb tintes i pintures, hem treballat amb dedicació un acabat final.

COL.LEGI SANT MIQUEL DELS SANTS. VIC

JAPANISM

Educational stage: 1st and 2nd year of secondary education. Optional subjects of Visual arts Education
Teachers involved: Mireia Puntí and Carné
Advice: Col·legi d’Arquitectes – Manel Alcubierre
Pupils involved: 35 pupils

Visual arts education allows for educational activities which help develop creative processes, bringing into play many skills which pupils often have little opportunity to demonstrate.
Japanism is the name under which we have grouped different proposals and methodologies to mobilise cognitive, emotional and operational resources around a distant culture, that of the Japanese, whose art influenced Impressionists, Symbolists, and the art of the avantguard. We are the heirs of this influence, and to this day it remains seductive to us. It serves us as a reference, especially Japanese landscape prints, where huge masses of color, the disregard for perspective, the asymmetric composition, and the capacity for synthesis, provide us with many artistic possibilities. Also we take as our model the essential attributes of traditional Japanese architecture, and the delicacy of everyday objects.

The application of different techniques and surfaces greatly contributes to the search for new forms of expression and communication. We used digital design in two and three dimensions, and retouching of images created by the pupils. We made ​​quick sketches of objects and spaces with the intention of capturing immediate sensations caused by printing them on paper and later, in the workshop, with inks and paint, we worked dedicatedly towards a final result.

COL.LEGI SANT MIQUEL DELS SANTS. VIC

JAPONISMO

Etapa educativa: 1º i 2º curso de Educación Secundaria. Materias optativas de educación visual y plástica
Docentes implicados: Mireia Puntí y Carné
Asesoramiento: Col·legi d’Arquitectes – Manel Alcubierre
Alumnos que participan: 35 alumnos

La educación visual y plástica permite construir propuestas didácticas que ayuden a desarrollar procesos creativos en los que se activen muchas de las capacidades que tienen los alumnos y que no siempre encuentran manera de hacerse manifiestas.
Con el nombre de Japonismo hemos agrupado diferentes propuestas y diferentes metodologías movilizando vez recursos cognitivos, emocionales y operativos en torno a una cultura lejana, la japonesa , que influyó en el arte impresionista, simbolista y de vanguardia. De esta influencia somos herederos y hoy todavía nos sigue seduciendo. Nos sirven de referente, especialmente, las estampas japonesas de paisajes, donde las grandes masas de color, la despreocupación por la perspectiva, el encuadre asimétrico y la capacidad de síntesis nos proporcionan muchas posibilidades plásticas. También tomamos como modelo los atributos esenciales de la arquitectura japonesa tradicional y la delicadeza de objetos de uso cotidiano.

La aplicación de técnicas y soportes diferentes contribuye en gran medida a la búsqueda de nuevas formas de expresión y de comunicación. Nos hemos servido del diseño digital en dos y tres dimensiones y del retoque de las imágenes creadas por los mismos alumnos. Hemos tomado apuntes rápidos de objetos y espacios con la intención de capturar de forma inmediata las sensaciones que provocan al imprimirlas sobre papel y luego, en el taller, con tintas y pinturas, hemos trabajado con dedicación un acabado final.

art i escola