COL.LEGI SAGRAT COR. VIC

ENS CONNECTEM?

Etapa educativa: Educació Primària. 6è curs de Cicle Superior
Docents implicats: Jesús Martínez i Jordi Bagaria
Assessorament: Escola d’Arts Plàstiques de Torelló – Alícia Casadesús i Eli Soler
Alumnes que hi participen: 48 alumnes

“ENS CONNECTEM?” és la pregunta que ens porta a reflexionar sobre quines relacions establim amb la resta de persones del nostre entorn (sigui físic o virtual, proper o a la distància). Ara bé, abans cal conèixer qui som, com són, què ens agrada o ens desagrada, quins són els nostres orígens…

Per fer-ho hem volgut realitzar un treball interdisciplinari que s’ha presentat a través d’una instal·lació al pati. A partir del treball de l’autobiografia ens hem endinsat en el coneixement de la NOSTRA VIDA i de QUI SOM.
A través d’un treball del cos humà hem investigat COM SOM a nivell intern (aparells, òrgans, funcions). Per conèixer-nos una mica millor a nivell personal hem volgut saber com ens veuen els companys i com ens veiem nosaltres.
A nivell plàstic hem treballat el retrat / autoretrat a través de diferents tècniques (carbonet i difuminador, pintura i paper acetat i retolador permanent). D’aquesta manera hem dibuixat COM SOM a nivell extern.

Per representar-nos a nosaltres mateixos hem construït uns cubs amb diferents materials i en cadascuna de les seves cares hi hem enganxat un dels treballs plàstics, juntament amb una imatge nostra. A la cara inferior (la que no es veu) cadascú hi ha col·locat allò que no vol que es vegi, mentre que a la cara superior hem pogut mostrar-hi alguna cosa relacionada amb nosaltres.

Finalment hem reflexionat sobre quines RELACIONS establim amb les persones del nostre entorn i hem elaborat un mapa de relacions que ens ha ajudat a l’hora de fer la instal·lació final.

Tot aquest treball l’hem representat a través d’una instal·lació “efímera” per poder veure COM i amb QUI ens connectem. Per fer-ho hem col·locat tots els cubs al pati de l’escola i els hem unit amb fils de colors per representar les relacions que establim entre tots nosaltres i poder observar la nostra XARXA DE RELACIONS.

COL.LEGI SAGRAT COR. VIC

WE CONNECT?

Educational stage: Primary. Third Cycle (10 to 12 years of age)
Teachers involved: Jesús Martínez and Jordi Bagaria
Advice: Escola d’Arts Plàstiques de Torelló – Alícia Casadesús and Eli Soler
Pupils involved: 48 pupils

“we connect?” is the question which leads us to reflect upon the kinds of relationships we establish with people around us (whether physical or virtual, near or remote). But first we must know who we are, how we are, what we like or dislike about ourselves, where we are coming from, etc..

To achieve this, we wished to make an interdisciplinary work, which was presented as an installation in the playground. Starting by working with autobiography, we immersed ourselves in learning about OUR LIVES and WHO WE ARE.
We investigated the human body as we are internally (systems, organs, functions). To know ourselves a little better on a personal level, we wanted to know how we see ourselves and how others see us.
With regard to art, we worked in portraiture / self-portraiture, using different techniques (charcoal, paint and permanent marker.) In this way, we drew ourselves as we are externally.

To represent ourselves, each of us built a cube out of different materials, and on each of its faces we stuck the portraits, along with a photograph of ourselves. On the bottom side (which is not seen), each placed whatever they would rather not see, while on the topmost face we could display something related to us.

Finally, we thought about which relationships we established with people around us and we drew up a map of relationships which helped us in making the final installation.

All this work we exhibited through an “ephemeral” installation, so we could see how and with whom we connect. To achieve this, we put all the cubes in the school playground and joined them together with coloured threads to represent the relationships established between us all, and to reveal our network of relationships.

COL.LEGI SAGRAT COR. VIC

¿NOS CONECTAMOS?

Etapa educativa: Educación Primaria. 6º curso de Ciclo Superior
Docentes implicados: Jesús Martínez y Jordi Bagaria
Asesoramiento: Escola d’Arts Plàstiques de Torelló – Alícia Casadesús y Eli Soler
Alumnos que participan: 48 alumnos

¿NOS CONECTAMOS? es la pregunta que nos lleva a reflexionar sobre quérelaciones establecemos con el resto de personas de nuestro entorno ( sea físico o virtual, cercano o en la distancia). Ahora bien, antes hay que conocer quiénes somos, cómo son, quénos gusta o nos disgusta, cuáles son nuestros orígenes…

Para ello hemos querido realizar un trabajo interdisciplinar que se ha presentado a través de una instalación en el patio. A partir del trabajo de la autobiografía nos hemos adentrado en el conocimiento de NUESTRA VIDA y de QUIÉNES SOMOS.
A través de un trabajo del cuerpo humano hemos investigado CÓMO SOMOS a nivel interno (aparatos, órganos, funciones ). Para conocernos un poco mejor a nivel personal hemos querido saber cómo nos ven los compañeros y cómo nos vemos nosotros mismos.
A nivel plástico hemos trabajado el retrato/autorretrato a través de diferentes técnicas (carboncillo y difuminado, pintura y papel acetato y rotulador permanente). De esta manera hemos dibujado CÓMO SOMOS a nivel externo.

Para representarnos a nosotros mismos hemos construido unos cubos con diferentes materiales y en cada una de sus caras hemos pegado uno de los trabajos plásticos junto con una imagen nuestra. En la cara inferior (la que no se ve) cada uno ha colocado lo que no quiere que se vea, mientras que en la cara superior hemos podido mostrar algo relacionado con nosotros.

Finalmente hemos reflexionado sobre qué RELACIONES establecemos con las personas de nuestro entorno y hemos elaborado un mapa de relaciones que nos ha ayudado a la hora de hacer la instalación final.

Todo este trabajo lo hemos representado a través de una instalación “efímera” para poder ver cómo y con quién nos conectamos. Para ello hemos colocado todos los cubos en el patio de la escuela y los hemos unido con hilos de colores para representar las relaciones que establecemos entre todos nosotros y poder observar nuestra RED DE RELACIONES.

art i escola