COL.LEGI LA SALLE. MANLLEU

LA XARXA COM A COMUNITAT – LA XARXA A TRAVÉS DE LA FOTOGRAFIA

Etapa educativa: 4t curs d’Educació Secundària
Docents implicats: Judit Serra
Assessorament: La Farinera – Amanda Núñez
Alumnes que hi participen: 24 alumnes

“Una xarxa ens permet parlar de l’individu, i posar-lo en relació amb els altres, les relacions entre persones, la societat.”

Els alumnes han treballat la xarxa com a comunitat centrats en el seu poble, Manlleu. El seu treball els ha permès parlar d’ells mateixos en relació al grup i en relació al poble. Han treballat, per tant, la relació que es crea entre gent diversa en un mateix poble. Relacions familiars, relacions d’amistat, relacions purament comercials, relacions laborals… Aquestes relacions han esdevingut un punt d’unió formant una xarxa.
El primer pas per poder tenir clar on està situat cada individu i com es relaciona amb els altres s’ha realitzat a partir de la xarxa urbanística de Manlleu. Aquesta representació gràfica del mapa els ha permès situar en un espai concret les relacions establertes entre els companys de classe i altres vilatans.
En el segon pas s’ha representat aquesta relació d’unió a través d’un treball fotogràfic. Així doncs, la fotografia els ha permès expressar el concepte treballat. Han estat les mans, el motiu escollit per donar més èmfasi a la unió. Treballant amb la posició de les mans és com els alumnes representen la relació-unió amb els altres creant així una xarxa social fotogràfica a la vila de Manlleu.
El tercer pas s’ha desenvolupat amb un treball de formes i textures aprofitant la xarxa urbanística com un entramat de camins que creen un dibuix. Els alumnes han observat el mapa del seu poble buscant formes que es troben en la seva vila. És amb la fotografia on l’entramat de camins pren forma a través d’elements i/o textures que els envolten.

COL.LEGI LA SALLE. MANLLEU

THE NET AS A COMMUNITY – THE NET THROUGH PHOTOGRAPHY

Education stage: 4th year of Secondary Education
Teachers involved: Judit Serra
Advice: La Farinera – Amanda Núñez
Pupils involved: 24 pupils

“A network lets us talk about individuals, and place them in their relationship with others, relationships between people, society.”

Pupils have made their network as a community, focusing on their home-town of Manlleu. Their work let them talk about themselves in relation to the group and in relation to the town. They studied the relationships created among different people in the same town. Family relationships, friendships, purely commercial relations, working relationships … These relationships became one single point, coming together to form a network.
The first step in clarifying where each individual was located, and how each related to others, was made ​​using Manlleu’s urban planning grid. This graphical representation of the map allowed the relationships established between classmates and other villagers to be placed in their specific locations.
In the next step, these relationships were represented by means of a photographic study. So photography allowed pupils to express the concept under study. To emphasise these relationships, the theme chosen was Hands. Pupils represented relationships among others using the position of the hands, thus creating a social network photo of the town.
The third phase was developed from a study of shapes and textures, using the urban planning grid as a network of paths to draw out a picture. pupils studied the map of the town looking for shapes within it. Photography helps the network of paths to take shape through those elements and /or textures in their surroundings.

COL.LEGI LA SALLE. MANLLEU

LA RED COMO COMUNIDAD –LA RED A TRAVÉS DE LA FOTOGRAFÍA

Etapa educativa: 4º curso de Educación Secundaria
Docentes implicados: Judit Serra
Asesoramiento: La Farinera – Amanda Núñez
Alumnos que participan: 24 alumnos

Una red nos permite hablar del individuo, y ponerlo en relación con los demás, las relaciones entre personas, la sociedad

Los alumnos han trabajado la red como comunidad centrados en su pueblo, Manlleu . Su trabajo les ha permitido hablar de ellos mismos en relación al grupo y en relación al pueblo. Han trabajado, por lo tanto, la relación que se crea entre gente diversa en un mismo pueblo. Relaciones familiares, relaciones de amistad, relaciones puramente comerciales, relaciones laborales … Estas relaciones se han convertido en un punto de unión formando una red.
El primer paso para poder tener claro dónde está situado cada individuo y cómo se relaciona con los demás se ha realizado a partir de la red urbanística de Manlleu. Esta representación gráfica del mapa les ha permitido situar en un espacio concreto las relaciones establecidas entre los compañeros de clase y otros aldeanos.
En el segundo paso se ha representado esta relación de unión a través de un trabajo fotográfico. Así pues, la fotografía les ha permitido expresar el concepto trabajado. Las manos han sido el motivo elegido para dar más énfasis a la unión. Trabajando con la posición de las manos es como los alumnos representan la relación-unión con los otros creando así una red social fotográfica en Manlleu.
El tercer paso se ha desarrollado con un trabajo de formas y texturas aprovechando la red urbanística como un entramado de caminos que crean un dibujo. Los alumnos han observado el mapa de su pueblo buscando formas que se encuentran en él. Es con la fotografía donde el entramado de caminos toma forma a través de elementos y/o texturas que les rodean.

art i escola