COL.LEGI ESCORIAL. VIC

LA XARXA

Etapa educativa: 4t curs d’Educació Secundària
Docents implicats: Rosa Campalans i Griells
Assessorament: Col·lègi d’Arquitectes – Pep Padrós
Alumnes que hi participen: 26 alumnes

Des de l’optativa de 4t d’ESO de Disseny, com a projecte final de trimestre, als alumnes se’ls proposa escollir el seu propi projecte sota dos condicionants: que estigui vinculat a l’Escorial o el seu entorn immediat, i al tema proposat pel projecte Art i Escola 03: LA XARXA

Durant les primeres sessions de treball, els alumnes van estudiar la teoria i la història del disseny. Més endavant van treballar els codis del llenguatge visual (color, tipografia, composició, plans, recursos expressius…) per tal de ser aplicat posteriorment al projecte.

Després d’una pluja de idees, dividits per grups de treball van sortir temes tan diversos com:
– Les XARXES invisibles a la nostra aula de l’Escorial
– Les XARXES invisibles a l’entorn de l’Escorial (Plaça dels Màrtirs).
– L’Escorial com a XARXA en l’Educació Visual
– L’Escorial com a XARXA en l’Educació Musical
– L’Escorial com a XARXA en l’Educació Física
– L’Escorial com a XARXA en les XARXES socials.
– La XARXA comercial de l’entorn de l’Escorial.
– La XARXA de pescar a l’Escorial.
– Elements divulgatius sobre la pràctica artística de LA XARXA.

Cada grup de treball, durant tres hores setmanals al llarg del segon trimestre, va seguir la trajectòria segons el tema escollit servint-se d’un mètode. D’aquesta manera ha descobert i experimentat en el procés de Disseny: partint de la definició d’un problema real, passant per la recopilació i l’anàlisi de dades (enquestes, entrevistes, anàlisis…), per posteriorment ser creatius tot donant una solució estètica i coherent al problema amb la seva corresponent materialització.

COL.LEGI ESCORIAL. VIC

THE NET

Educational stage: 4th year of Secondary Education
Teachers involved: Rosa Campalans i Griells
Advice: Col·legi d’Arquitectes – Pep Padrós
Pupils involved: 26 pupils

As a final term project in the 4th ESO optional class of Design, pupils were allowed to choose their own project, with two conditions; that it was linked to the Escorial School or its immediate surroundings; and that it followed the subject proposed by Art I Escola 03: NETS

During the first sessions, pupils studied the history and theory of design. Later they studied codes of visual language (colour, typography, composition, plans, expressive resources, etc.) to be applied later in the project.

After a brainstorming session, divided into working groups, issues arose, such as:
– The invisible networks in the classroom
– The invisible networks around the Escorial School (Plaça dels Màrtirs).
– The Escorial school as a network in Visual Education
– The Escorial school as a network in Music Education
-The Escorial school as a network in Physical Education
– The Escorial school as a network within social networks.
– The commercial network around the Escorial School.
– The fishing nets at El Escorial.
– Informative items regarding artistic practices on the (Inter)net.

Each working group, for three hours a week during the second term, followed its chosen subject, making use of a method. In this way, each made discoveries, and experimented in the design process: starting with the definition of a real problem, through the collection and analysis of data (surveys, interviews, analysis, etc.), later to be creative by giving a coherent aesthetic solution to the problem and its corresponding materialisation.

COL.LEGI ESCORIAL. VIC

LA RED

Etapa educativa: 4º curso Educación Secundaria
Docentes implicados: Rosa Campalans y Griells
Asesoramiento: Col·legi d’Arquitectes – Pep Padrós
Alumnos que participan: 26 alumnos

Desde la optativa de 4ºde ESO de Diseño, como proyecto final de trimestre, se propone a los alumnos escoger su propio proyecto bajo dos condicionantes: que estévinculado a El Escorial o su entorno inmediato, y al tema propuesto por el proyecto Arte y Escuela 03: LA RED

Durante las primeras sesiones de trabajo, los alumnos estudiaron la teoría y la historia del diseño. Más adelante trabajaron los códigos del lenguaje visual (color, tipografía, composición, planes, recursos expresivos … ) para ser aplicado posteriormente al proyecto.

Después de una lluvia de ideas, divididos por grupos de trabajo salieron temas tan diversos como:
– Las REDES invisibles en nuestra aula de El Escorial
– Las REDES invisibles en el entorno de El Escorial (Plaça dels Màrtirs).
– El Escorial como RED en la Educación Visual
– El Escorial como RED en la Educación Musical
– El Escorial como RED en la Educación Física
– El Escorial como RED en las REDES sociales.
– La RED comercial del entorno de El Escorial.
– La RED de pescar en el Escorial.
– Elementos divulgativos sobre la práctica artística de LA RED.

Cada grupo de trabajo, durante tres horas semanales a lo largo del segundo trimestre, siguióla trayectoria según el tema elegido sirviéndose de un método. De esta manera han descubierto y experimentado en el proceso de diseño: partiendo de la definición de un problema real, pasando por la recopilación y el análisis de datos (encuestas , entrevistas, análisis … ) , para posteriormente ser creativos dando una solución estética y coherente al problema con su correspondiente materialización.

art i escola