CEE RAMON SURINYACH + ESCOLA TOMÀS RAGUER. RIPOLL

TOTS SOM ELS ALTRES

Etapa educativa: Educació Especial + 6è de Primària
Docents implicats: M. Sol Roca i Marta Cortada
Assessorament: ACVic. Bruna Dinarès
Alumnes que hi participen: 19 alumnes de l’escola Ramon Suriñach i 24 de l’escola Tomàs Raguer
Amb la col·laboració de: Cesc Morera

Partint del nom de cada nen, escrit en ordinador, observem que està format per una quantitat de píxels disposats de determinada manera. A partir d’aquí elaborem un discurs extrapolant aquesta idea i buscant el terme unitat dins de tot el ventall de possibilitats i combinacions diferents. Aquestes combinacions diferents, fan diferents persones i diferents xarxes socials; diferents relacions i situacions.
Per representar això plàsticament amb una visió idealista, representarem una mandala, símbol de plenitud, unió i harmonia, teixint amb diversos telers i utilitzant samarretes velles de cada alumne.
Així doncs el tapís estarà ple d’identitats, d’esforç, de contradiccions…

També s’han generat altres activitats relacionades de poesia i d’un joc fotogràfic anomenat “Tots som els altres”.

CEE RAMON SURINYACH + ESCOLA TOMÀS RAGUER. RIPOLL

WE ARE THE OTHERS

Educational stage: Special Education & Third Cycle (10 to 12 years of age)
Teachers involved: M. Sol Roca and Marta Cortada
Advice: ACVic. Bruna Dinarès
Pupils involved: 19 pupils from Ramon Suriñach School and 24 pupils from Tomàs Raguer School
With the collaboration of: Cesc Morera

Using each child’s name written into the computer, we noted that it consists of a number of pixels arranged in a certain way. From there, we made a discourse, drawing out this idea and looking for a unifying concept within the wide range of possibilities and different combinations. These different combinations are different people and different social networks; different relationships and situations.
To represent this artistically and with an idealistic vision, we made a mandala, symbol of fullness, unity and harmony, woven on several looms and using old shirts from each student.
So, a tapestry full of identities, effort, contradictions …

We also organised other activities related to poetry, and a photographic game called “We are the others.”

CEE RAMON SURINYACH + ESCOLA TOMÀS RAGUER. RIPOLL

TODOS SOMOS LOS OTROS

Etapa educativa: Educación Especial + 6ède Primaria
Docentes implicados: M. Sol Roca y Marta Cortada
Asesoramiento: ACVic. Bruna Dinarès
Alumnos que participan: 19 alumnos de la Escuela Ramon Suriñach y 24 de la escuela Tomàs Raguer
Con la colaboración de: Cesc Morera

Partiendo del nombre de cada niño, escrito en ordenador, observamos que estáformado por una cantidad de pixeles dispuestos de determinada manera. A partir de aquíelaboramos un discurso extrapolando esta idea y buscando el término unidad dentro de todo el abanico de posibilidades y combinaciones diferentes. Estas combinaciones hacen diferentes personas y diferentes redes sociales; diferentes relaciones y situaciones.
Para representar esto plásticamente con una visión idealista, representaremos una mandala, símbolo de plenitud, unión y armonía, tejiendo con varios telares y utilizando camisetas viejas de cada alumno.
Asípues el tapiz estarálleno de identidades, de esfuerzo, de contradicciones …

También se han generado otras actividades relacionadas de poesía y de un juego fotográfico llamado “Todos somos los otros”.

art i escola