ESCOLA MOSSÈN CINTO. FOLGUEROLES

XARXES HUMANES

Etapa educativa: Educació Primària. 5è de Cicle Superior
Docents implicats: Joan Enric Giménez i Gina Casadessús
Assessorament: UVic – Arnau Vernis
Alumnes que hi participen: 36 alumnes
Amb la col·laboració de:
Pep Padrós

El títol del treball l’hem posat pensant on som, Folgueroles, el que ens envolta, els diferents camins que hi ha, així com les sensacions i percepcions que sentim quan ens desplacem o senzillament ens deixem anar per aquests recorreguts. Les xarxes visibles, la mirada externa, i les xarxes invisibles, aquella mirada interior relacionada amb els sentits.

Ens hem sentit protagonistes quan recorríem els trajectes proposats. En un principi ens deixàvem anar sense cap previsió, caminar i mirar. A poc a poc descobríem que hi ha altres mirades internes que se senten si obres bé els ulls i et preguntes el perquè d’aquell color del cel; si escoltes atentament el piular dels ocells, els sorolls de les teves passes; si no saps perquè t’avens a jugar en un racó i no en un altre; si fas el mateix recorregut de casa a l’escola i de l’escola a casa; si vas sempre sol o acompanyat o si quan et creues amb algú altre us saludeu; si respectes el que hi ha al poble i al bosc; si reculls alguna cosa del terra i te l’emportes; si agafes flors de temporada i si d’un bastó en fas un pal per la cabana; si t’inventes jocs com saltar de la vorera a la calçada o anar de pedra en pedra per creuar el riu; si t’atures a contemplar els canvis dels carrers; si l’aire és més càlid o més fred; si tens el costum d’anar sempre pel mateix lloc, tocar la mateixa paret; si repeteixes o t’inventes tonades perquè has sentit algun soroll agradable… i tantes preguntes ens hem fet que tenim ganes de continuar.

Tot això ho hem expressat en plànols sentits i dibuixats a la nostra manera, en “recorreguts” deixant anar el llapis sobre el paper, amb textos que reflecteixen el que sentíem, veiem i ens feia riure, amb fotos i vídeos dels diferents moments.
Però per damunt de tot el que més ens ha agradat ha estat descobrir que estem envoltats de xarxes invisibles que solament les sentim si parem atenció, si deixem els nostres sentits, acompanyats del silenci i els obrim de bat a bat, és aleshores quan ens adonarem de les xarxes que hi ha des de fa temps i de les xarxes que hem construït i no hi eren.

Tot el que hem fet no ho hem fet sols, a més dels nostres mestres, hem tingut la col·laboració, l’experiència i la saviesa d’en Pep Padrós que amb les seves paraules i demostracions hem sentit com les xarxes invisibles les podem trobar i percebre.

ESCOLA MOSSÈN CINTO. FOLGUEROLES

HUMAN NETWORKS

Educational stage: Primary. Third Cycle (10 to 12 years of age)
Teachers involved: Joan Enric Giménez and Gina Casadessús
Advice: UVic- Arnau Vernis
Pupils involved: 36 pupils
With the collaboration of: Pep Padrós

The title refers to our village, Folgueroles, our surroundings, the different paths, as well as the sensations and perceptions which we feel when we travel or, simply, roam about these roads. Visible networks, the outside perspective, and invisible networks, theinterior perspective related to the senses.

We felt ourselves in a leading role whenever we wandered around the pathways proposed in the project . At first we had no more idea than to go walking and looking. Gradually we discovered that there are more interior perspectives if you open your eyes wide and ask yourself why the sky is that colour; if you listen carefully to the chirping of birds, the sounds of your footsteps; if you question what it would be like to play in that spot, and no other; if you take the same route from home to school and school to home; if you go alone or accompanied; if you answer when someone greets you; if you respect the village and the forest; if you collect something from the ground and keep it ; if you pick flowers, or a stick to build something; if you create games for jumping on the pavement, or to go from stone to stone across the river; if you stop to consider the changes in the streets; if the air is warmer or colder; If you have routines like stopping at the same place, playing by the same wall; If you repeat or invent tunes resembling some nice sound you heard … and we ask so many questions that we wish to keep on asking them.

We expressed this in our own maps, in “pathways” traced out wherever the pencil fell on the paper, with texts which reflected what we saw, felt, and whatever made us laugh, with photos and videos of different moments.
But above all what we liked most was discovering that we were surrounded by invisible networks which we could only feel if we paid attention, if we let our senses go, opening them wide in the company of silence, when we realised that some networks have been there a long time, and that we built new ones.

We did not do this alone. In addition to our teachers, we had the collaboration, experience and wisdom of Pep Padrós, who with his words and demonstrations helped us to discover and perceive invisible networks.

ESCOLA MOSSÈN CINTO. FOLGUEROLES

RED HUMANAS

Etapa educativa: Educación Primaria. 5º de Ciclo Superior
Docentes implicados: Joan Enric Giménez y Gina Casadessús
Asesoramiento: UVic- Arnau Vernis
Alumnos que participan: 36 alumnos
Con la colaboración de: Pep Padrós

Hemos puesto el título del trabajo pensando dónde estamos, Folgueroles, lo que nos rodea, los diferentes caminos que hay, asícomo las sensaciones y percepciones que sentimos cuando nos desplazamos o sencillamente nos dejamos llevar por esos recorridos. Las redes visibles, la mirada externa, y las redes invisibles, esa mirada interior relacionada con los sentidos.

Nos hemos sentido protagonistas cuando recorríamos los trayectos propuestos. En un principio nos dejábamos llevar sin ninguna previsión, caminar y mirar. Poco a poco descubrimos que hay otras miradas internas que se sienten si abres bien los ojos y te preguntas el porquéde ese color del cielo; si escuchas atentamente el piar de los pájaros, los ruidos de tus pasos; si no sabes porque juegas en un rincón y no en otro ; si haces el mismo recorrido de casa a la escuela y de la escuela en casa; si vas siempre solo o acompañado o si cuando te cruzas con alguien os saludan; si respetas lo que hay en el pueblo y el bosque; si recoges algo del suelo y te lo llevas; si coges flores de temporada y si de un bastón haces un palo para la cabaña; si inventas juegos como saltar de la acera a la calzada o ir de piedra en piedra para cruzar el río; si te paras a contemplar los cambios de las calles; si el aire es más cálido o más frío; si tienes la costumbre de ir siempre por el mismo sitio, tocar la misma pared; si repites o inventas tonos porque has oído algún ruido agradable … y tantas preguntas nos hemos hecho que tenemos ganas de continuar.

Hemos expresado todo esto en planos dibujados a nuestra manera, en “recorridos” soltando el lápiz sobre el papel, con textos que reflejan lo que sentíamos, veíamos y nos hacía reír, con fotos y vídeos de los diferentes momentos.
Pero por encima de todo lo que más nos ha gustado ha sido descubrir que estamos rodeados de redes invisibles que solo las sentimos si prestamos atención, si dejamos nuestros sentidos, acompañados del silencio y los abrimos de par en par, y es entonces cuando nos damos cuenta de las redes que hay desde hace tiempo y de las redes que hemos construido y no estaban.

Todo lo que hemos hecho no lo hemos hecho solos, además de nuestros maestros, hemos tenido la colaboración, la experiencia y la sabiduría de Pep Padrós que con sus palabras y demostraciones hemos sentido que podemos encontrar y percibir las redes invisibles.

art i escola