ESCOLA ESPILL. MANRESA

TEIXINT RELACIONS

Etapa educativa: Educació Infantil i Primària
Docents implicats:  Anna Rubiralta, Melé i Laura Bastardas
Assessorament: IDENSITAT. Laia Ramos
Alumnes que hi participen: Tota l’escola. 230 alumnes
Amb la col·laboració de: Pares i mares de l’escola

La paraula “xarxa” ens porta a pensar en diferents aspectes: una xarxa comunicativa, relacional, una connexió, un arbre genealògic, una xarxa de carreteres, uns teixits, mapes… Veiem com l’escola és una gran xarxa en la qual tots els qui en formem part, tant infants, pares, com mestres som un tot, un ecosistema complex i gran. Ens captiva la imatge de “vincle” que ens evoca la paraula xarxa.
Els vincles que es creen a dins l’escola i la xarxa que entre tots arribem a crear és molt important! A més, la idea de fils diversos i entreteixits ens porta a visualitzar una xarxa molt especial i particular: el teixit que fem a l’escola entre tots. I és d’aquesta manera com sorgeix l’esbós del nostre projecte de xarxa: TEIXINT RELACIONS.

Volem començar el projecte estirant el fil de la madeixa que anirà construint aquest tapís tan especial, i preguntem als pares què entenen ells per xarxa, tot convidant-los a portar diferents materials i imatges que els hagi suggerit aquesta paraula. A partir de tot el material que ens arriba, comencem l’aventura d’aquest teixit d’interrelacions a la classe amb els infants.

Entenent la xarxa com l’ecosistema d’escola (creació de vincles): pares-nens, interacció nens de diferents nivells, mestres-mestres, pares-pares, vam començar a construir entre tots un gran teixit de vivències plàstiques i comunicatives, d’edats diferents, entre infants i pares.

Vam crear un teixit gegant amb diferents idees de xarxa. Consisteix en una estructura metàl·lica formada per 20 quadrats de 80 cm per banda, units entre si, configurant un gran tapís plàstic.
Cada parella de classes ha compartit 4 quadrats amb una mateixa temàtica que crearan conjuntament.
Els pares tancaran el tapís amb una creació pròpia encaixant les paraules TEIXINT RELACIONS.

Per crear la xarxa ens vam organitzar agrupant-nos entre classes de Primària i d’Educació Infantil. Cada vincle…, una creació:

– Llar d’infants – 4t: Co-creant junts. L’art com a vincle
Confiança, joc, experimentació i gaudi
– P3 – 3r: La xarxa del cel
– P4-2n: L’espai
– P5 – 5è: Simbiosi de personatges de conte
– 1r – 6è: Teixint paraules boniques
– Pares-pares: Rètol del projecte “Teixint relacions”

“El TOT és més que la suma de les parts: és crear una xarxa de vincles connectats per fils invisibles.”

ESCOLA ESPILL. MANRESA

WEAVING RELATIONSHIPS

Educational stage: Pre-school and Primary
Teachers involved: Anna Rubiralta, Melé and Laura Bastardas
Advice: IDENSITAT. Laia Ramos
Pupils involved: The entire school, 230 pupils
With the collaboration: Parents and mothers of pupils

The word “network” leads us to think of different aspects: a communications network, relational networks, a connection, a family tree, a motorway network, textiles, maps … We saw how the school is a network, of which all of us, children, parents, teachers, form part of a whole, large, complex ecosystem. We were captivated by the evocative image of “links” implied within the word “network”.
The links we create among ourselves within the school network are very important! In addition, the ideas of multiple threads and weaving help us to visualise a special and particular network, the fabric we make at school together. And this was how the first sketch of our network project arose: weaving relationships.

We wanted to begin the project by teasing out the thread from the skein, with which to weave this very special tapestry, and we asked parents how they understood networks, inviting them to bring different materials and images which the word suggested to them. Using all the collected material, the adventure of creating a fabric of relationships in class began.

Taking the school ecosystem to be a net (creating links), e.g. parent-child , interaction between children from different years, teachers-teachers, parents-parents, we began to weave together a huge fabric made out of artistic and communicative experiences, among children of different ages, between children and parents.

We created a gigantic fabric with different ideas regarding networks. It consisted of a metal structure, 20 squares, each 80 cm long, joining together to form a large plastic mat.
Classes were grouped in pairs, each sharing 4 squares to develop the same theme together.
Parents finished off the tapestry with their own creations, fitting the words “weaving relationships” into it.

To create the network we organised ourselves into groups, shared out between Pre-school (P) and Primary classes. Each link …one creation:

– Nursery – 4th year primary: Co-creating together. Art as a connection. Confidence, play, experimentation and enjoyment
– P3 – 3rd year primary: The network of the skies.
– P4 – 2nd year primary: Space
– P5 – 5th year primary:Symbiosis of fairy tale characters [??? I know it’s in the original, but how is “symbiosis” being applied here? Could it be a malapropism for the word “synthesis”, which would make more sense in this context?]
– 1st year – 6th year primary: Weaving pretty words
– Parents-parents sign project “Weaving relationships”

“The whole is greater than the sum of its parts: it means creating a network of links connected by invisible threads.”

ESCOLA ESPILL. MANRESA

TEJIENDO RELACIONES

Etapa educativa: Educación Infantil y Primaria
Docentes implicados: Anna Rubiralta, Melé y Laura Bastardas
Asesoramiento: IDENSITAT. Laia Ramos
Alumnos que participan: Toda la escuela, 230 alumnos
Con la colaboración de: Padres y madres de la escuela

La palabra “red” nos lleva a pensar en diferentes aspectos: una red comunicativa, relacional, una conexión, un árbol genealógico, una red de carreteras, unos tejidos, mapas … Vemos como la escuela es una gran red en la que todos los que formamos parte, tanto niños , padres, como maestros somos un todo, un ecosistema complejo y grande. Nos cautiva la imagen de “vínculo” que nos evoca la palabra red.
Los vínculos que se crean dentro del colegio y la red que entre todos llegamos a crear es muy importante! Además, la idea de hilos diversos y entretejidos nos lleva a visualizar una red muy especial y particular: el tejido que hacemos en la escuela entre todos. Y es de esta manera como surge el esbozo de nuestro proyecto de red: TEJIENDO RELACIONES.

Queremos empezar el proyecto tirando del hilo de la madeja que iráconstruyendo este tapiz tan especial, y preguntamos a los padres quéentienden ellos por red, invitándoles a llevar diferentes materiales e imágenes que les sugiriese esa palabra. A partir de todo el material que nos llega, empezamos la aventura de este tejido de interrelaciones en la clase con los niños.

Entendiendo la red como el ecosistema de escuela (creación de vínculos): padres -niños, interacción niños de diferentes niveles, maestros-maestros, padres-padres, empezamos a construir entre todos un gran tejido de vivencias plásticas y comunicativas, de edades diferentes, entre niños y padres.

Creamos un tejido gigante con diferentes ideas de red. Consiste en una estructura metálica formada por 20 cuadrados de 80 cm por lado, unidos entre sí, configurando un gran tapiz plástico.
Cada pareja de clases ha compartido 4 cuadrados con una misma temática que crearán conjuntamente.
Los padres cerrarán el tapiz con una creación propia encajando las palabras TEJIENDO RELACIONES.

Para crear la red nos organizamos agrupándonos entre clases de Primaria y de Educación Infantil. Cada vínculo …, una creación:

– Guardería – 4 º: Co- creando juntos. El arte como vínculo. Confianza, juego, experimentación y disfrute
– P3 – 3º: La red del cielo
– P4 – 2º: El espacio
– P5 – 5º: Simbiosis de personajes de cuento
– 1 º- 6º: Tejiendo palabras bonitas
– Padres-padres : Rótulo del proyecto ” Tejiendo relaciones”

“El TODO es más que la suma de las partes: es crear una red de vínculos conectados por hilos invisibles.”

art i escola