ESCOLA EL ROURE GROS. SANTA EULÀLIA DE RIUPRIMER

ENXARXATS

Etapa educativa: Educació Infantil
Docents implicats: Pilar Trabal, Glòria Mora i Ave Vallejo
Assessorament: ACVic – Bruna Dinarès i Ramon Parramon
Alumnes que hi participen: 18 alumnes
Amb la col·laboració de: Mireia Paret i Titos Piguellem

Vam començar per recollir el que els suggeria la paraula “xarxa”:
És una cosa que tenen les porteries i que també és per reforçar (Zoe, 4 anys). Quan vol passar la xarxa la pilota torna al camp (Joel, 6 anys). Hi ha teles que porten forats, com una xarxa (Àlex, 4 anys). Un caçapapallones també té una xarxa (Joel). Xarxa és més d’una corda (Galdric, 4 anys). Les xarxes es poden fer amb cordes (Pep, 5 anys). Sona…xxx, la lletra també sembla una xarxa (Galdric). Amb cintes també podem fer-ne (Nela, 4 anys). L’hamaca també té xarxa (Nela). En Pelut i l’Aló tenen xarxes (Pep, 5 anys). Els pescadors?… (Pep).
Un cop compartides les primeres impressions, vam agafar les màquines de fotografiar i vam sortir a buscar “xarxes” pel poble.
Vam observar junts les fotografies i vam decidir quines volíem treballar: van voler fer una porteria de futbol, també van voler aprendre de fer mitja ( la Mireia -que en aquell moment estava de pràctiques- ens en va ensenyar), un teixit amb cintes de colors, una teranyina i una xarxa amb llanes de colors. I tenim previst veure com es fan els cistells, una àvia de l’escola en sap fer.
Finalment hem fet un quadre que recull tot el que hem treballat.


EMOCIONS I ART

Etapa educativa: Educació Primària. Cicle Inicial
Docents implicats: Marisa Puntí i Marta Sanglas
Assessorament: ACVic – Bruna Dinarès i Ramon Parramon
Alumnes que hi participen: 36 alumnes

Cada nen i nena és únic i diferent. Però com és cada nen i cada nena? Per què actuem i ens relacionem amb els altres d’una manera determinada? Com afecten les emocions en les relacions amb els altres? Donar respostes a aquestes preguntes ha estat l’objectiu del nostre treball.
Els contes són l’eina i motivació que hem aprofitat per tractar les emocions (alegria, tristesa, por, calma, ràbia, fúria…) El monstruo de colores ( Annallenase), Vegetal como sientes (Tuscania editorial).
Els jocs de relació entre nosaltres també han estat presents dia a dia. A partir de diverses pintures, hem observat com es representen les emocions en obres concretes d’autors com Picasso, Edvard Munch, Claude Monet, Gustav Klimt, Andy Warhol o Georges Seurat.

Cada nen i nena ha portat una capsa de cartró, l’ha personalitzat i modificat convertint-la en una peça única com si es tractés d’una obra d’art. Amb les 36 capses hem creat una escultura modular que podia prendre formes variables.
Entre tots també hem construït un element volumètric amb barnilles de ferro ajuntades amb fang pels punts d’intersecció. Totes estan unides, totes necessiten de les altres, com nosaltres, i entre elles fan una xarxa. Cada nen i nena, en l’estructura, hi penja una targeta identificadora de les seves i pròpies emocions. L’estructura ens representa, tots hi som, tots ens hi sentim identificats i representats.


XARXES HUMANES

Etapa educativa: Educació Primària. Cicle Mitjà.
Docents implicats: Babina Tantina, Cristina Generó i Dani Mallol
Assessorament: ACVic – Bruna Dinarès i Ramon Parramon
Alumnes que hi participen: 40 alumnes
Amb la col·laboració de: Mercè Iglesias, Pep Ricart, Marc Serra i Lluís Amorós

Durant una visita al MEAM (Museu Europeu d’Art Modern), vam poder observar diverses i variades escultures, dibuixos, retrats… en relació a la figura humana. Uns dies després, a l’escola va venir la Mercè Iglesias i en Marc Serra a ajudar-nos a comprendre com poder fer escultura i dibuix tenint en compte les proporcions del nostre cos. Vam poder crear escultures amb fang i representar figures humanes sobre paper. Un altre dia, vam decidir anar a veure l’exposició de l’escultor Pep Ricart i a l’escola d’Art I Superior de Disseny de Vic a visitar el taller de forja i fosa. Tot veient el forn del taller, la Mercè ens va explicar com couria les nostres figures. En altres moments, vam analitzar com representaven la figura humana artistes com Giacometti, Llimona, Rodin o Miquel Blai. També vam parlar de la perspectiva que pot tenir un cos en volum, tot observant les escultures fetes amb fang. Després d’una sortida al rieral, ens vam adonar que si ens agafàvem de les mans uns amb els altres es formava una xarxa! Vam parlar i debatre sobre què representava per nosaltres una xarxa, descobrint que podíem fer càlculs utilitzant-ne els punts d’intersecció. Entre tots vam crear una xarxa humana tot analitzant-ne les diferents perspectives.

ESCOLA EL ROURE GROS. SANTA EULÀLIA DE RIUPRIMER

ENTANGLED

Educational stage: Pre-school 3 to 6 years of age
Teachers involved: Pilar Trabal, Glòria Mora and Ave Vallejo
Advice: ACVic-Bruna Dinarés, Ramon Parramon
Pupils involved: 18 pupils
With the collaboration of: Mireia Paret and Titos Piguellem

We began by gathering suggestions regarding connotations of the word “net”.
It is something in a football goal, and it also strengthens things (Zoe, 4 years). When the ball tries to pass through the net, it goes back towards the field (Joel 6 years). Some cloth has holes like a net (Alex, 4 years). A butterfly catcher is also a net (Joel). A net is more than a string (Galdric, 4 years). Nets can be made with string (Pep 5years). Sounds … xxx, the letter also looks like a net (Galdric). We can also make them with ribbon (Nela, 4 years). The hammock also has a net (Nela). In Pelut and in Aló they have nets (Pep 5). Fishermen? … (Pep).
Once we shared the first impressions we took cameras and went to look for “nets” around the village.
Later we looked at the pictures and decided together which of them to work with: the children wanted to make a football goal, and also to learn how to knit (Mireia, a teacher in practice [I think the correct English equivalent is “probationary teacher”, but I would look this up], showed us how), how to weave with colorful ribbons, how to make a spider’s cobweb, and how to make a net with coloured wool. There is also a proposal to learn how baskets are made, with the help of a pupil’s grandmother…
Finally we made a framed composition of all our work.


EMOTIONS AND ART

Educational stage: Primary. First Cycle (2-5 years of age)
Teachers involved: Marisa Puntí and Marta Sanglas
Advice: ACVic-Bruna Dinarés and Ramon Parramon
Pupils involved: 36 pupils

Each boy and girl is different and unique. But in what ways do they differ from each other? Why do we act and relate to others in a particular way? How do emotions affect their relationships? The aim of our work was to provide answers to these questions.
We used two folk-stories as a tool and a starting-point with which to deal with emotions (happiness, sadness, fear, calm, anger, rage, etc.) The Monstruo de colores ( Annallenase) and Vegetal como sientes (Tuscania publishing).
Games exploring relationships were presented daily. Using a number of paintings, we observed how emotions have been represented in specific works by artists such as Picasso, Edvard Munch, Claude Monet, Gustav Klimt, Andy Warhol and Georges Seurat.

Each child brought a cardboard box, which was personalised and modified, turning it into a unique piece as though it were a work of art. With the 36 boxes (in total) we created a modular sculpture, capable of adopting a variety of forms.
Together we also constructed a volumetric element, using iron rods joined together with clay. All the pieces are joined together, depending on each other, just like ourselves, together forming a net(work). Each child hung within the structure a card identifying their own emotions. The structure represents us, all that we are together, all our feelings identified and represented.


XARXES HUMANES

Educational stage: Primary. Second Cycle (6 to 10 years of age)
Teachers involved: Babina Tantina, Cristina Generó and Dani Mallol
Advice: ACVic-Bruna Dinarés, Ramon Parramon
Pupils involved: 40 pupils
With the collaboration of: Mercè Iglesias, Pep Ricart, Marc Serra and Lluís Amorós

During a visit to MEAM (European Museum of Modern Art), we saw a huge variety of sculptures, drawings, portraits, etc, related to the human figure. A few days later, Mercè Iglesias and Marc Serra came to the school to help us learn how to make sculptures and drawings, considering the proportions of the body. We created clay sculptures and representing human figures on paper. Another day, we decided to see the sculptor Pep Ricart’s exhibition, and to go to the Escola d’Art I Superior de Disseny de Vic to visit a forge and foundry workshop. At the kiln, Mercè told us how our figures were going to be fired. At other times, we analysed how artists such as Giacometti, Llimona, Rodin and Miquel Blai represented human figures. We also discussed the perspective of the human body in volume, learning from sculptures made ​​of clay. After an outing to a local gully, we realised that if we joined hands with each other, we formed a net! We talked and debated what a net means to us, discovering we could make calculations using the points of intersection. Together we created a human network, analysing all the different perspectives.

ESCOLA EL ROURE GROS. SANTA EULÀLIA DE RIUPRIMER

ENREDADOS

Etapa educativa: Educación Infantil
Docentes implicados: Pilar Trabal, Glòria Mora y Ave Vallejo
Asesoramiento: ACVic – Bruna Dinarès y Ramon Parramon
Alumnos que participan: 18 alumnos
Con la colaboración de: Mireia Paret y Titos Piguellem

Empezamos por recoger quéles sugería la palabra “red”:
Es una cosa que tienen las porterías y que también es para reforzar (Zoe, 4 años).Cuando quiere pasar la red la pelota vuelve al campo (Joel, 6 años). Hay telas que llevan agujeros, como una red (Àlex, 4 años). Un cazamariposas también tiene una red (Joel). Red es más de una cuerda (Galdric, 4 años). Las redes se pueden hacer con cuerdas (Pep, 5 años). Suena …xxx, la letra también parece una red (Galdric). Con cintas también se puede hacer (Nela, 4 años). La hamaca también tiene red (Nela). Pelut y Alótienen redes (Pep, 5 años). ¿Los pescadores? …(Pep).
Una vez compartidas las primas impresiones, cogimos las cámaras de fotos y fuimos a buscar “redes”por el pueblo.
Observamos juntos las fotografías y decidimos cuáles queríamos trabajar: quisieron hacer una portería de fútbol, también quisieron aprender a hacer punto (Mireia, que en aquel momento estaba de prácticas, nos enseñó), un tejido con cintas de colores, una tela de araña y una red con lanas de colores. Y tenemos previsto ver cómo se hacen las cestas, una abuela de la escuela sabe hacerlas.
Finalmente hemos hecho un cuadro que recoge todo lo que hemos trabajado.


EMOCIONES Y ARTE

Etapa educativa: Educación Primaria. Ciclo Inicial
Docentes implicados: Marisa Puntí y Marta Sanglas
Asesoramiento: ACVic – Bruna Dinarès y Ramon Parramon
AAlumnos que participan 36 alumnos

Cada niño y niña es único y diferente. Pero ¿cómo es cada niño y cada niña? ¿Por quéactuamos y nos relacionamos de una forma determinada? ¿Cómo afectan las emociones en las relaciones con los demás? Dar respuestas a todas estas preguntas ha sido el objetivo de nuestro trabajo.
Los cuentos son la herramienta y motivación que hemos aprovechado para tratar las emociones (alegría, tristeza, miedo, calma, rabia, furia…) El monstruo de colores (Annallenase), Vegetal como sientes (Tuscania editorial).

Los juegos de relación entre nosotros también has estado presentes día a día. A partir de diversas pinturas, hemos observado cómo se representan las emociones en obras concretas de autores como Picasso, Edvard Munch, Claude Monet, Gustav Klimt, Andy Warhol o Georges Seurat.

Cada niño y niña ha llevado una caja de cartón, la ha personalizado y modificado convirtiéndola en una pieza única como si se tratase de una obra de arte. Con 36 cajas hemos creado una escultura modular que podría tomar formas variables.

Entre todos también hemos construido un elemento volumétrico con varillas de hierro unidas con barro por los puntos de intersección. Todas están unidas, todas necesitan de las demás, como nosotros, y entre ellas forman una red. Cada niño y niña cuelga en la estructura una tarjeta identificados de sus propias emociones. La estructura nos representa, todos nos sentimos identificados y representados.


REDES HUMANAS

Etapa educativa: Educación Primaria. Ciclo Medio.
Docentes implicados: Babina Tantina, Cristina Generó y Dani Mallol
Asesoramiento: ACVic – Bruna Dinarès y Ramon Parramon
Alumnos que participan: 40 alumnes
Con la colaboración de: Mercè Iglesias, Pep Ricart, Marc Serra y Lluís Amorós

Durante una visita al MEAM (Museo Europeo de Arte Moderno) pudimos observar diversas y variadas esculturas, dibujos, retratos …en relación con la figura humana. Unos días después, MercèIglesias y Marc Serra vinieron a la escuela para ayudarnos a comprender cómo poder hacer escultura y dibujo tendiendo en cuenta las proporciones de nuestro cuerpo. Pudimos crear esculturas de barro y representar figuras humanas sobre papel. Otro día decidimos ir a ver la exposición del escultor Pep Ricart y a la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Vic a visitar el taller de forja y fundición. Viendo el horno del taller Mercènos explicócómo cocería nuestras figuras. En otros momentos analizamos cómo representaban la figura humana artistas como Giacometti, Llimona, Rodin o Miquel Blai.
También hablamos de la perspectiva que puede tener un cuerpo en volumen observando las esculturas hechas con barro. Después de una salida nos dimos cuenta de que si nos cogíamos de las manos unos con otros formábamos una red! Hablamos y debatimos sobre quérepresentaba para nosotros una reda, descubriendo que podíamos hacer cálculos usando los puntos de intersección. Entre todos creamos una red humana analizando las diferentes perspectivas.

art i escola