ESCOLA Dr. JOAQUIM SALARICH. VIC

XARXES INVISIBLES

Etapa educativa: Educació Primària. 6è curs de Cicle Superior
Docents implicats: Anna Soler i Carme Vilaregut
Assessorament: Col·legi d’Arquitectes_Miquel Sitjà
Alumnes que hi participen: 39 alumnes
Amb la col·laboració de: Pintall

El nostre projecte s’emmarca en l’àmbit de les matemàtiques i treballa continguts curriculars d’espai, forma i color.

En l’ensenyament de les matemàtiques, el desenvolupament d’habilitats relacionades amb el reconeixement de l’espai més proper, l’aula, i les relacions que en ella s’hi poden establir, suposen un aprenentatge significatiu, sobre tot si es conceben des d’una vessant empírica, interdisciplinar i artística. En aquest projecte els alumnes han treballat aspectes i habilitats relacionades amb espai i mesura, la discriminació de materials, formes i colors, les transformacions geomètriques i la interpretació i representació de dades.

El treball mostra l’estudi de l’aula com a espai més proper a l’alumne i, concretament es centre en l’espai vital que cadascun d’ells disposa a la classe. A partir d’aquí l’aula, transformada en un geoplà, permet la localització de cada noi i noia i la construcció de figures geomètriques distintes basades en les relacions d’amistat o de treball. En un segon pas, els alumnes es transformen en circumferències de diversos colors i mides que fan encara més visible l’espai ocupat i l’espai compartit, emprant tota la gamma de colors del cercle cromàtic.

El resultat final mostra un joc de colors i formes fantàstic. El treball fa emergir les xarxes existents, invisibles a primera vista. També permet la reflexió posterior sobre la morfologia de l’aula i, les relacions humanes que s’hi generen

 

ESCOLA Dr. JOAQUIM SALARICH. VIC

INVISIBLE NETWORKS

Educational stage: Primary. Third Cycle (10 to 12 years of age)
Teachers involved: Anna Soler Muxach and Carme Vilaregut
Advice: Col·legi d’Arquitectes_Miquel Sitjà
Pupils involved: 39 pupils
With the collaboration of: Pintall

Our project worked within the field of mathematics, and with curriculum content regarding space, shape and colour.

In mathematics teaching, the development of skills related to discovering the immediate space of the classroom, and the relationships which may be established within it, represent a significant educational bonus, especially if approached from empirical, artistic and interdisciplinary perspectives. In this project, pupils worked upon subjects and skills related to space and measurement, discrimination of materials, shapes and colours, geometric transformations and data representation and interpretation.

The work showed the study of the classroom as a space close to the pupil, and specifically as the centre of the vital space which each occupies within the class. Starting here, the classroom, transformed into a geoplin allowed each child to be located, and for different geometric figures, based upon friendships or work, to be constructed. In a second step, pupils were transformed into circles of different colours and sizes which made even more visible occupied and shared spaces, using the full range of colours in the chromatic circle.

The final result showed a fantastic display of colours and shapes. The work brought out existing networks, invisible at first glance. It also allowed for later reflection on the morphology of the classroom, and the human relationships which it generated.

ESCOLA Dr. JOAQUIM SALARICH. VIC

REDES INVISIBLES

Etapa educativa: Educación Primaria. 6º curso de Ciclo Superior
Docentes implicados: Anna Soler Muxach y Carme Vilaregut
Asesoramiento: Col·legi d’Arquitectes_Miquel Sitjà
Alumnos que participan: 99 alumnos
Con la colaboración de: Pintall

Nuestro proyecto se enmarca en el ámbito de las matemáticas y trabaja contenidos curriculares de espacio, forma y color.

En la enseñanza de las matemáticas, el desarrollo de habilidades relacionadas con el reconocimiento del espacio más cercano, el aula, y las relaciones que en ella se pueden establecer, suponen un aprendizaje significativo, sobre todo si se conciben desde una vertiente empírica, interdisciplinar y artística. En este proyecto los alumnos han trabajado aspectos y habilidades relacionadas con espacio y medida, la discriminación de materiales, formas y colores, las transformaciones geométricas y la interpretación y representación de datos.

El trabajo muestra el estudio del aula como espacio más cercano al alumno y, concretamente se centra en el espacio vital que cada uno de ellos dispone en la clase. A partir de aquíel aula, transformada en un geoplano, permite la localización de cada uno, y la construcción de figuras geométricas distintas basadas en las relaciones de amistad o de trabajo. En un segundo paso, los alumnos se transforman en circunferencias de diversos colores y tamaños que hacen aún más visible el espacio ocupado y el espacio compartido, utilizando toda la gama de colores del círculo cromático.

El resultado final muestra un juego de colores y formas fantástico. El trabajo hace emerger las redes existentes, invisibles a simple vista. También permite la reflexión posterior sobre la morfología del aula y las relaciones humanas que se generan.

art i escola